Danh mục: Hướng dẫn trả lời kết quả siêu âm tim

Các chữ viết tắt trong siêu âm tim, Cách thức trả lời kết quả siêu âm tim, Chức năng tâm thu thất trái khi trả lời kết quả siêu âm tim, Tiêu chuẩn mục kết quả tối thiểu siêu âm tim

Các chữ viết tắt trong siêu âm tim

Ao aorta, ARVD arrhythmogenic right ventricular dysplasia, ASD atrial septal defect, AV atrioventricular, AVS atrioventricular septal defect, BSA body surface area, ECG electrocardiogram, EOA effective orifice area, dP/dt rate of developing pressure. Ao       aorta ARVD arrhythmogenic right ventricular dysplasia ASD    atrial septal defect AV       atrioventricular AVSD atrioventricular septal defect BSA    body surface area ECG   electrocardiogram

Xem thêm