[Tài liệu] Tài liệu y khoa

[Tài liệu] Tài liệu y khoa

Bao gồm:

 1. Nội khoa
 2. Ngoại khoa
 3. Sản – phụ khoa
 4. Nhi khoa
 5. Các môn cơ sở: sinh lý, dược lý, mô học, sinh lý bệnh,…
 6. Khám lâm sàng
 7. Cận lâm sàng
 8. Chẩn đoán hình ảnh
 9. Cấp cứu – hồi sức
 10. Thần kinh
 11. Phục hồi chức năng
 12. Y học cổ truyền
 13. Các môn chuyên khoa lẻ

Link down:

 1. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmflRmTk5pcHpRUW1nSUVneEdNSHhGSjN2bUFoZVJad3JNNW5VWGxuTV9wOHM?fbclid=IwAR2V_ifgVq877_Of_ERn1rTnFUSPvuv6UIw9i6x51VFtLH-j1jviwxtx2TQ
 2. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmX3Q2WFNCM09KVHc?fbclid=IwAR2qxsqXVoXnqJVFy-K_mRJiugdOSOInFGYuRKv57Gnl2myZgdN_A3xcFWs
 3. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmYU5vSjNkRGxPbW8?fbclid=IwAR2HxOFPNPttJhRBamlIITj-DzK0s85Q2SzcgFwYHaZE0V6CuwqQDJ7vU-A
 4. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfjd0akUySDNpc1JiYVI0THlJRFF6Y0dlWktEclhOMEVKczJ2dUZtaDBoVnM?fbclid=IwAR3C5Xab2jSSd65tCz60OyuS-EBfENegIvGtzCAZC9PrqayAKjPJ7aIorbc
 5. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfk5HSEJrYUdpWjhjYmFXM1lZM2VVR0VKMEdJQUZSRmNLVnVkNkdvMV85NnM?fbclid=IwAR3Rghwv_oYLzjfzt580IOeYgvKpRY84-yDcRAAVUhc8_ZDhVguIZvad2Qw
 6. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmd2NQZ2JvM2xOTkE?fbclid=IwAR2wI_c0mClzpDcKtEwEmW1bBl3nhdt451GvqxwuL-5CzkbmAXDbrT9Wkh4
  https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmZVpYbEhta0JtWm8?fbclid=IwAR1Zxbfr-oRX2eGGfJidvgV10hlUf7R-PdPDMiK8UMQgj0TKdqQ6nQyoxUE
 7. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfnpwWDMzOGVQZ1RKbm1YRmIybFk0MGhaNEZSekVMbkpILVFmSlFMRURiRHM?fbclid=IwAR0jEToXuyTnhVoNZr8nSTkglkjgB6V_stgK3DU2bT8Q_9kvRhMQkKUTQgM
 8. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfnM5aTVza0JJQjZLWW1KVVBJazNnOXJqcUVwTGN1dmtITnJyckdSS012eEE?fbclid=IwAR3zkVrWhGLSNLblMIO8kRqALRy60keG–we4qVKRT2tenFxMCNI3_Z9buk
 9. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfnRlSlozbXBiSnZmZjBxcVBPRFU2akYwMWNmNDR0RVBaX0hObmtCVU5MWWM?fbclid=IwAR1kc4CR4y5xKJ8fYHZL9kYxL2qDJzd2VRybCWwy9xwTPSO_9wuJIKPMjaA
 10. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmYlhvQUlnYjR0Vk0?fbclid=IwAR21DJeKPY7qlSsoyU–YFM013cxml3f2LtBMpo_oKldCnWhRhDRYbVDfSg
 11. https://drive.google.com/drive/folders/1UWOdeHGOJkMZHrZhTEUwN9HBc52Wznrp?fbclid=IwAR3fjufSq4MWuWBsoOfYs_Zdgm94dUd6YfG4oU5Jet6_N-F_SxCAoMFZYUY
  https://drive.google.com/drive/folders/14di0XKhXAYt9sp92kXIREV63LS8BCSCw?fbclid=IwAR2V2F_o3aWEBetoGlvVCJe_QTpu5okV96n0SxAtYS5Uurr92sWNdVTrf0Q
 12. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmNWxEZV9vaUoyRHM?fbclid=IwAR0N2wsPFpKVXDW_2J6QFAhZ4kRy21RMMv0EXMdGIfr60lE0H3RLDPvEuHM
 13. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmVENYa0JQZGxpLTg?fbclid=IwAR3C5Xab2jSSd65tCz60OyuS-EBfENegIvGtzCAZC9PrqayAKjPJ7aIorbc

 

 

Nguồn: Kênh Y Khoa (ykhoa.org)

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.